پرورش آویشن

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 14 مرداد 1395 در ساعت 13 : 19 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

رورش گیاه آویشن:

 
 

پراكنش جهانی میباشد(بغیرازمناطق قطبی شمال وجنوب) ودارای حدود200جنس ودوتاپنج هزار گونه از بوته های معطرودرختچه های كوتاه می باشد.اغلب نعناعیان تولیدكننده ترپن ها و انواع تركیبات دیگرهستندكه این تركیبات را(بطورعمده)درغدداپیدرمی برگ ها،ساقه ها و اندام زایشی ذخیره می كنند.آویشن یكی ازگیاهان این خانواده كه بصورت بوته های پرپشت دردامنه های خشك وبین تخته سنگ های نواحی مختلف مدیترانه ازجمله دركشورهای فرانسه،پرتغال،ایتالیا،ویو نان می روید.این گیاه درنواحی نیمه خشك زلاندنو به میزان چندین هكتاربصورت خودرو وجوددارد.این گونه دركشورمابطوروحشی دیده نشده است.
تاریخچه
نام این گیاه مشتق ازكلمه تیموس به معنی شجاعت است كه دریونان باستان سمبل شجاعت بوده وزنان یونانی آویشن راروی لباس شوهرانشان كه عازم جنگ بودنندگلدوزی می كردنند.مصریان قدیم ازاسانس آویشن برای مومیایی كردن مردگان خود استفاده می كرده اند.
اطبا قدیم ازجمله هیلدگارد درقرن12 وآلبرت درقرن13 ازاین گیاه درآثارخودنام برده اند.زنان راهبه كه درطبابت مداخله می كردنندآنرادررفع جزام وفلج موثر می دانسته اند.بعلت خواص ضد باكتریایی،ضد قارچی و ضدانگلی اسانس آویشن،این گیاه از قرن16 رسما بعنوان یك گیاه دارویی معرفی شدودرتمام فارماكوپه های معتبرخواص درمانی آن موردتاییدوتشریح قرارگرفت.
نیومن درسال1725ماده موثره این گیاه راكشف كردوآنرا كافورآویشن نامید و دانشمند دیگری بنام لالمانددرسال1853این ماده راتیمول نام گذاشت.اروپا به همراه آمریكا یكی ازبازارهای عمده مصرف كننده آویشن است.آمارهای تجارتی نشان می دهدكه آمریگا سالیانه حدود1000تن آویشن وارد می كندو90درصدازاسانس آویشن درتجارت جهانی دراسپانیاتولید می شود.
آمریكا درسال1978حدود9تن اسانس آویش را به ارزش3/241هزاردلار وارد كرد وكشور مجارستان سالانه متوسط20تن آویشن را به ارزش60هزاردلار به كشورهای غربی صادر می كند.
مشخصات گیاهشناسی
گیاهی است كه ساختاربوته ای داردودارای ساقه مستقیم وعلفی یاچوبی وپرشاخه به ارتفاع10-30سانتیمترودربعضی مواردتا45سانتیمتراست.(30=n2)سا قه های منشعب این گیاه پوشیده ازكرك های سفیدرنگ می باشد.برگ های آن معطرتاحدودی همیشه سبز متقابل تقریبا بدون دمبرگ یادارای دمبرگ بسیاركوتاه می باشد.برگهاخاكستری روشن بیضوی-نیزه ای تاحالت كشیده یالوزی شكل باطول5تا15میلیمتركه عمدتاكنار برگها برگشته می باشد.سطح تحتانی برگها ازگردی به رنگ متمایل به سفیدیانمدمانندپوشیده شده كه دارای غده های فراوان اسانس می باشدكه بعلت وجودچنین غده هایی معمولاگل هابه رنگ ارغوانی كم رنگ تاسفیدبه شكل لوله ای دولبه صمغی وبه طول5میلیمتردیده می شود.كاسبرگ ها كركدار وغده مانند ودارای براكته های شبیه برگ می باشنددرشاخه های فرعی گل هابصورت زنگوله ای شكل بالبه دندانه ای كوتاه وصاف است.حالات غیرطبیعی این گیاه آناست كه بعضی ازپایه های آن گلهای فاقدپرچم دارندودربرخی دیگرپرچم ها زودتر ازمادگی رشد می كنند.میوه ازچهارفندقه كوچك تشكیل شده كه درلوله كاسه گل محصور شده است.بذرآویشن گردوریز كه هر170000بذرآن یك اونس(3/28گرم)وزن داشته وبذورآن برای سه سال زنده باقی می مانند.اسانس آویشن مایعی زردیاقهوه ای مایل به قرمزتیره،سبكترازآب بابوی مطبوع قوی وطعم تنداست.وزن هزاردانه آن25/0تا28/0گرم است.زنبورعسل نوش بسیار خوبی ازآن بدست می آورد وشهرت عسل های معطر و خوب بعضی نواحی نیز بستگی بوجوداین گیاه درآن ناحیه دارد.
نیازهای اكولوژیكی
آویشن گیاهی است كه یطور طبیعی درشرایط مزرعه ای درنواحی نیمه خشك تامعتدل گرم دردماهای بالا وتشعشع شدیدآفتاب ودرخاك خوب زهكشی شده رشد می كند.آویشن درمراحل اولیه دارای رشدخیلی كند بوده ودرمراحل بعدی نمو-مخصوصا 60روزبعد-یك افزایش سریع درتجمع ماده خشك(4تا6برابرتحتنوراضافی و 5/2تا5 برابرتحت نورطبیعی)نسبت به گیاهان 40روزه دارد.میزان آب خاك ورژیم های نوری بطور معنی داری رشدكلنی های آویش(وزن خشك ریشه واندام هوایی)راتغییرمی دهندوبین شرایط نوری ومیزان رطوبت خاك اثرمتقابل مشاهده شده وتاثیرافزایش رطوبت خاك درشرایط نورطبیعی به اندازه نوراضافی قابل توجه نبوده است وافزایش رطوبت خاك درشرایط نورطبیعی تاثیری به مراتب كمترازشرایط نوراضافی دارد.به هرحال درشرایط نوراضافی ورطوبت خاك70درصدبالاترین میزان فتوسنتزواسانس گیاه مشاهده می شودوكمترین میزان اسانس نیزدرشرایط نورطبیعی و50درصدرطوبت خاك ذكرگردیده است. البته منظورازنوراضافی یعنی جریان فتوسنتزی200میكرومول برمترمربع درثانیه است كه بوسیله لامپ هایHPSبه همراه نورطبیعی ایجادمی گردد.درتحقیقی برای بررسی سطح نوری بر روی میزان اسانس گیاه آویشن تحت شدت های مختلف نوری (سایه، ابری،15،27،45و 100% نور كامل) قرارداده شدندومشخص شدكه بیشترین غلضت اسانس و میزان تیمول و میریسین موجود در اسانس در نور كامل خورشید به دست می آید. طول برگ و تراكم Peltatehairبا كاهش سطح نوری كاهش می یابد.
درجه حرارت:
تحقیقات نشان می دهد كه اگر گیاهان معطر درفضای باز مزرعه كشت شوند تركیبات معطر آنها درمقایسه باكشت درگلخانه افزایش چشمگیری می یابدكه علت آنرادمای پایین مزرعه درشب ذكركرده اند.آویشن گیاهی گرما دوست و حساس به سرمای زمستانه است در بین كالتیوارهای مختلف آن به میزان حساسیت به سرما متفاوت بعنوان مثال آویشن آلمانی از كالتیوارهای مقاوم به سرما است.
اگرچه بادیرتربرداشت كردن وپایین تربریدن پیكررویشی عملكردافزایش می یابدولی موجب حساس شدن گیاه به سرمای زمستانه می گردد.جوانه زنی بذوردررشدونموگیاهچه آویشن درماههای پاییزوزمستان بعلت دمای پایین كندترازماههای بهاروتابستان است.درشرایط25درجه سانتی گراددر16ساعت و20درجه سانتی گراد در 8 ساعت قدرت رویش بذور به بیش از80 درصد می رسد.
نور:
گیاهی است نور پسند كه در شرایط آفتابی و شیب های جنوبی رشد مطلوبی دارد. آویشن در شدت نور بالا در مقایسه با نور طبیعی موجب رشد عمودی شاخه ها ،افزایش تعداد شاخه های جانبی،ضخیم ترشدن شاخه ها،پررنگ وبراق شدن برگها،افزایش كلروفیل، افزایش غده های اسانس،كاهش تنفس روزنه ای وكوتیكولی وافزایش پتانسیل فتوسنتزی می شود.دراین شرایط عملكردوزن خشك وتولیداسانس افزایش می یابد. مطالعات اخیر نشان می دهد كه نور موجب ایجاد كرك های غده ای سپری می شود كه محل اولیه تجمع مونوترپن ها است.
همچنین گزارش كردندكه درآویشن وقتی رطوبت خاك50درصدظرفیت مزرعه باشد نسبت به 90درصدظرفیت مزرعه موم روی كوتیكول افزایش وتنفس كاهش می یابد در رطوبت بالاترتولید وزن خشك افزایش می یابد.بذورآویشن درشرایط اقلیمی مناسب14 تا 20 روز پس ازكاشت سبزمی شوند.
باگذشت سن(گیاهان چندساله)دراوایل بهار(فروردین)رویش گیاهان آغازمی شودو از اواسط اردیبهشت اولین گلها ظاهرمی شوندوگل دهی تااواخر خردادهمچنان ادامه می یابدچنانچه گیاهان درتابستان برداشت شوندتحت شرایط اقلیمی مناسب وباتشكیل ساقه های گل دهنده مجددا به گل می روند.PHخاك بین5/4تا8مناسب است.
 
كاشت:
اویشن ازطریق بذر،قلمه وتقسیم بوته تكثیرمی شود.عدم یكنواختی پوشش مزرعه همواره بعنوان یك مشكل دركشت مستقیم بذرمی باشدبه همین دلیل تولیدنشاء بذری دربسترگلخانه وسپس انتقال نشاها به مزرعه مفیدبوده است.بذورآویشن طی یك تادوهفته دردمای12-32درجه سانتی گراد(54-90درجه فارنهایت)جوانه می زنند.گاهی اوقات جوانه زنی توسط نورتسریع می شود.آویشن به آسانی ازقلمه های5-10سانتی متری دربهارتكثیرمی شود.هورمون های افزایش دهنده ریشه برای تكثیرممكن است مفیدباشند.درتحقیقی مشخص شده كه كشت مستقیم عملكردماده خشك بیشتری نسبت به نشاكاری دربرداشته است.زمان مناسب برای كشت بذردرخزانه اواخر اسفند می باشدودرزمان انتقال، نشاها به ارتفاع 10تا15سانتیمتری رسیده اند.
زمان كاشت مستقیم بذوراوایل بهاریااواسط پاییز می باشد.عمق كاشت كمتر از 5/0 سانتیمتر ومیران بذرلازم5تا6كیلوگرم درهكتار می باشد.درتحقیقی جهت بررسی تراكم مناسب برای دستیابی به عملكرد بالاتر آویشن درفواصل بین دوبوته15،30 و45 سانتی متری و درردیف هایی به فاصله60سانتیمتركشت گردیدومشخص شدكه فواصل بوته كمتر بطور معنی داری سبب افزایش عملكردسرشاخه ومیزان اسانس درواحدسطح شده و بیشترین عملكرددرفاصله كاشت15سانتیمتربدست آمده است البته درصداسانس درسر شاخه خشك گیاه تحت تاثیرفاصله كاشت قرارنگرفت .
تحقیقی مشابهی دركرج نیز تراكم مناسب كاشت را15سانتیمترروی ردیف و 50 سانتیمتر بین ردیف هاگزارش كرده است.بهترین خاك برای كشت وكارآویشن خاكی است بابافت متوسط،دانه بندی كوچك،ظرفیت مناسب انتقال آب،تهویه خوب،مقادیربالای آهك وغنی ازعناصرغذایی،این گیاه درخاكهای ضعیف رشدخوبی نداردودرخاك رسی سنگین مقداراسانس درآویشن به شدت پایین می آید.بعلت ریزی بذرآویشن بهتراست به نسبت 5یا6به1باماسه بادی مخلوط گرددوسپس درخزانه كشت شود.هرچه پوشش نازكتر باشد بذورسریعترجوانه می زننداماممكن است خشك شوند به همین دلیل آبیاری منظم و سایه دهی لازم است، بعد از جوانه زنی رشد بسیار كند است و در این حالت علف های هرز به آسانی رشد می كنند كه وجین علفهای هرز لازم می باشد. نشاء مورد نیاز در هكتار 16تا24هزار است كه از500تا600گرم بذردرخزانه حاصل می گردد.
ازدیادآویشن:
درسطح وسیع ازروش تقسیم بوته كه زحمت زیادی می طلبد كمتراستفاده می شود اما وقتی گیاهان سه تاچهارساله شدندبرای جلوگیری ازچوبی شدن بایدتقسیم شوندزیرادرحالت بلوغ وچوبی شده تولیدبرگهای جدیدكاهش می یابدودرنتیجه عملكرداسانس كم می شود. درآویشن كشت بذرنسبت به قلمه عملكردبیشتری راحاصل می كند. كشت مستقیم بذر بهتراست در زمستان انجام گیرد زیرا در این روش رطوبت كافی جوانه زنی دراوایل بهارتامین می شود جوانه زنی بذور آویشن خوب و مطمئن است ولی بعلت رشد كند باید ازعلفهای هرز محافظت شوندبرای اطمینان از جوانه زنی خوب بذور بایستی متراكم كشت شوند به همین دلیل تنك كردن لازم است.در سطح وسیع از روش خزانه كاری و انتقال نشا استفاده می شود.
تركیبات شیمیایی:
تیمول، كارواكرول، بورنئول، پاراسیمین، لینالول ،سینئول، ژرانیول، گاماترپینن، توژان، كامفن، كافئیك اسید، كلروژنیك اسید، سیترال، آنیریل الكل، تانن8-10%، موادتلخ، فلاونوئید وساپونین، اسانس5/2-1%پیكر رویشی خشك است. در اسانس كشور فرانسه مقدار درصد تیمول به24تا25درصد می رسد.
موادوعناصرغذایی موردنیاز:
باتوجه به اینكه اویشن به مدت4-6سال درمزرعه باقی می ماند.برنامه ریزی برای كوددهی آن حایز اهمیت است بامصرف مناسب كوددامی پوسیده(تقریبا20-30تن در هكتار) قبل ازكشت بایستی تامین نیازغذایی آن راتضمین كرددرتحقیقی برای بررسی اثرات ازت درمقادیرمختلف برروی رشدومیزان اسانس آویشن درطی چهارفصل مشخص شدكه عملكردماده خشك گیاه باافزایش مصرف ازت افزایش می یابد.میزان كل اسانس از87/0تا1/3درصدودرصدتیمول از87/26تا57/58درصدمتغیربودوكودارته هیچ اثری معنی داروی میزان كل اسانس ویادرصدتیمول نداشت.بطورمعمول دربهارقبل از كشت 50تا80كیلوگرم درهكتاراكسیدفسفر،50تا80كیلو گرم درهكتاراكسیدپتاس به همراه 40تا60كیلو گرم درهكتارازت دراختیاردراختیارگیاهان قرارمی گیردازسال دوم رویش قبل از وجین علفهای هرز همه ساله فصل بهار30تا50كیلوگرم درهكتارازت در اختیار گیاهان قرارگیرد.
تیمارهای كودی موجب افزایش ارتفاع،قطربوته ووزن خشك درآویشن می شود. تیمار كودی روی میزان اسانس تاثیرمعنی داری نكرداماچون وزن خشك افزایش یافته بود وعملكرداسانس افزایش یافت ودر8/104كیلوگرم درهكتارازت و57كیلوگرم در هكتارفشفرحداكثرعملكردوزن خشك واسانس حاصل شد.
كودازته روی عملكردوكیفیت آویشن باكاربردسطوح مختلف كودازته (صفر،30،60،90،120 كیلوگرم درهكتار)نشان داده كه باافزایش میزان كودعملكردگیاه افزایش می یا بدتیمار كودی روی میزان اسانس وتیمول تاثیری ایجادنكرداماباتوجه به اثرآن درعملكردگیاه موجب افزایش عملكرداسانس وتیمول شد.بهترین تیماركودی250كیلوگرم ازتو200كیلو گرم درهكتارفسفرموجب افزایش میزان تیمول وعملكردآن درهكتارشدو100كیلوگرم ازت بدون فسفرنیزعملكردبالاایجادمی كند.
آفات وبیماریها:
مهمترین آفت مشاهده شده بر روی آویشن mealybugs می باشد .مهمترین بیماریهای مشاهده شده بر روی آویشن Graymold كه عامل آن Roat not , Botrytis Cinerea Pers.ex Frكه عامل آن Rnizoctonia Solani Kuehn میباشد .
 
مراقبت ونگهداری:
علف كش هایی كه ممكن است برای كنترل انتخابی علف های هرزآویشن درآزمایش های تحقیقاتی وزراعی استفاده شوندشامل لینورون،سینبار،استامپ،Foresi teوVersatillمی باشد.بااین حال آویشن رامی توان بدون استفاده ازعلف كش بطورموفقیت آمیز درمزارع با استفاده ازیك پوشش بازدارنده رشد علف هرز پرورش داد،برای چنین كاری می توان از مالچ های آلی استفاده كرد.
استفاده ازعلف كش انتخابی اتالفلورالین به میزان1/1كیلوگرم درهكتاردرمرحله جوانه زنی و پس ازآن موجب ازبین رفتن علفهای هرزپهن برگ وباریك برگ می شوددرهنگام انتقال نشا می توان ازعلف كش رونستاربه میزان7تا8لیتردرهكتارپس ازتهیه بستراستفاده كرد.اگرخاك آلوده به علفهای هرزچندساله مقاوم شده شخم بین ردیفها لازم است ازسال دوم به بعدمی توان ازعلف كش ژئومتربه میزان2تا5/2كیلوگرم در هكتار در پایان فصل رشد (مهر و آبان)استفاده كرد.خاك بین ردیفهابایددرسال حداقل یكباربرگردان شود تا قدرت جذب بارندگیهای زمستانه راداشته باشد.
خاستگاه وپراكنش:
البته آویشن همه ساله در سطح وسیعی از كشورهای اسپانیا، آلمان ،فرانسه، پرتغال، آمریكا، چك، اسلواك، مجارستان وشمال آفریقا كشت می شود.14گونه گزارش شده در ایران بیشترین پراكندگی رادرشمال و غرب كشوردارند كه10گونه دراستانهای شمالی(گرگان،گیلان،مازندرا� � )11گونه در استانهای غربی (آذربایجان، كرمانشاه، همدان، كردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، كهكیلویه وبویراحمد واصفهان)7گونه درمركز (تهران،سمنان،قزوین، اراك و یزد) یك گونه در فارس و دو گونه در كرمان وجود دارد.همچنین كشت آویشن Thymus vulgarisدر استان های تهران،سمنان، كرمانشاه، مركزی،آذربایجان شرقی، خراسان واصفهان صورت گرفته است.
خواص درمانی:
ازآویشن درصنایع غذایی،دارویی،بهداشتی وآرایشی استفاده متنوعی می شود.اسانس آویشن دارای خواصی نظیرضداسپاسم،بادشكن،ضدقار چ ،ضدعفونی كننده، ضدكرم، ضد رماتیسم و خلط آورمی باشد.اسانس آویشن ازجمله ده اسانس معروف است كه دارای خواص ضدباكتریایی وضدقارچی،آنتی اكسیدان،نگهدارنده طبیعی غذا وتاخیردهنده پیری پستانداران می باشد و جایگاه خاصی درتجارت جهانی داردهمچنین آویشن در انواع غذاهااستفاده می شود و بعنوان تركیبات معطر در اكثر فرآورده های غذایی مهم نظیرمشروبات و دسرهای لبنیاتی استفاده می شود.
طب قدیم:
درطب گیاهی آلمان چای حاوی مقدار1تا2گرم ازگیاه خشك شده(كه حدقل 5/0درصدازفنل ماده تیمول باشد)برای علایم برونشیت،سیاه سرفه والتهابات غشای مخاطی ترشحی ازقسمت فوقانی دستگاه تنفسی استفاده می شود.دم كرده سرد ازكل گیاه برای سوءهاضمه ودوره نقاهت بعدازبیماری ویك دم كرده گرم برای رفع تشنج ،قاعدگی دردناك،نفخ شكم،قولنج،سردردوبعنوان یك عرق آورتجویزكرده اند. در كلمبیا و كوبا جوشانده گیاه تازه یاخشك شده بعنوان اشتهاآور،عرق آورودرمان سرفه های معمولی وسیاه سرفه بكاربرده می شودالبته بخورجوشان گیاه ممكن است استنشاق شود و عصاره آن همچنین بصورت تنقیه واردبدن می شود.دربیماریهای جلدی گاهی ازاسانس آویشن محلول هایی برای حمام های موضعی تهیه می شودكه بكاربردن آن موجب قوی شدن اعمال پوست ورفع نارحتی های جلدی می گرددزیرا تجارب مكررنشان داده كه حمام اسانس مذكوراثرقرمزكنندگی برروی پوست بدن دارد.اسانس آویشن رادرمصرف خارجی باروغن زیتون یاروغن های دیگر روی مفاصل بعنوان گرم كننده ومحرك سطحی بكارمی برنداسانس آویشن درفرمولBaum opodeldockكه دارای اثرضدرماتیسمی است وارد می گردد.
تیمول به علت دارابودن اثرضدعفونی كننده می توانددربیماریهای روده ویاضدعفونی كردن آن در مسمومیت های خودبه خودناشی ازعفونت روده،دیسانتری و وبا(بعنوان پیشگیری)اثرمفیدظاهركندولی مصرف آن ازاین لحاظ كمترمعمول است درعوض ازآن بعلت دارابودن اثرضدكرم برای رفع كرم های تریكوسفال،كرم كدو،كرمك وآنگیلوستوم (بصورت تنقیه)استفاده بعمل می آید.آویشن(بصورت تازه یا خشك)درطب سنتی بعنوان آرام بخش،محرك جنسی وخلط آوركه به شكل تنتوریادم كرده مصرف می شود و همچنین دراستخرشنا (حمام ها) برای كمك به مشكلات رماتیسمی وپوستی(كوفتگی و پیچش یك مفصل همراه با پارگی جزیی بعضی از رباط های آن وغیره)استفاده می شود.
طب جدید:
اسانس آویشن یك جزءمعطر ضداسپاسم، ضدنفخ،counterirritantیاrubefacientدر قطره های سرفه ومرهم های رقیق می باشدازتیمول موجوددراسانس آویشن نیزاستفاده های مشابه می شودعلاوه براین ازتیمول درتركیبات ضدقارچی(برای آلودگی های قارچی پوست)، فرمولاسیون های دندانی وغیره استفاده می شود.ازآنجایی كه تیمول ضدكرم(به خصوص كرم قلابدار)می باشدبعنوان داروی ضدكرم به مقدار2گرم در3نوبت درروزمصرف می شود.
روغن قرمزآویشن بطوررسمی ازفرن16تاكنون بعنوان میكروب كش مطرح است وخاصیت ضد میكروبی آن دراثرتیمول وكارواكرول می باشدوبه مقدارزیادی دردهان شویه ها، محلول های غرغره،خمیردندان،صابون ها،پاك كننده هاوفرآورده های مختلف طبی ضدعفونی كننده مصرف شده است دردرمان سیاه سرفه وسل وبرونشیت در دوز 3/0 تا 6/0 میلی لیترتوصیه شده است.
مایع استخراجی ازآویشن یكی ازموادسازنده شربت های غلیظ ضدسرفه می باشدكه بعنوان ماده طعم دهنده نیزمورداستفاده قرارمی گیردازاسانس آن بصورت محلول های الكلی گاهی دررفع بعضی ازسوءهاضمه ها،اسهال های ساده ودفع كرم ساده استفاده می شود.
تیمول بعنوان یك ضدعفونی كننده روی زخم ها وجوش ها مصرف می شودامابه شدت محرك وسوزش اوراست وتاثیرش درتماس باپروتئین هاكاسته می شودنقش عمده آن درحال حاضردردرمان بیماریهای قارچی پوست به فرم محلول الكلی1%یاپودرقوی2%می باشدگاهی اوقات تیمول یددارتوسط متخصصین پوست بعنوان یك ماده متوقف كننده رشد باكتری وكشنده قارچ به فرم پودرها لوسیون وپمادها مصرف می شود.وقتی كه اویشن به خرگوش خورانده یابه درون ماهیچه های آن تزریق شودسبب كاهش فشارخون دررگها به همراه تسریع انقباض منظم قلب شده وهمچنین دردوزهای بالاتر سبب افزایش دفعات تنفس می شودوقتی به صورت امولسیون5%محلول نمك به داخل رگهای گربه تزریق شداسانس آویشن سبب افزایش حجم تنفس وكاهش فشارخون گردیداسانس قرمزآویشن دارای خواص جلوگیر كننده ازحساسیت،خارش وآسیب اشعه آفتاب برای پوست انسان است ولی وقتی كه بصورت رقیق نشده مصرف شودسوزش شدیدوخارش را برای پوست خرگوش وموش ایجاد می كند.
تیمول برای آلودگی های Moniliasis،BlastomycosisوCocidiodalتجویز می شودالبته برای ضدعفونی معده وروده توصیه نشده بدین علت كه سبب اسهال می شودوازطریق روده ها جذب شده و50%آن درادراربصورت سولفات یاglucuronateدفع می شود.دردامپزشكی یك مشت ازسرشاخه گلدار گیاه را به مدت15تا20دقیقه در2تا3لیترآب می جوشانند سپس با مقداری قند یا عسل شیرین نموده برای پانسمان جراحات پوزه حیوانات،زخم دهان و سم دام ها بكارمی برند.
هم اكنون دركشور فرآورده های دارویی مختافی ساخته شده وبطورگسترده موردمصرف بیماران قرارمی گیردازآن جمله می توان قطره تیم آرتا،قرص وشربت تیمكس وشربت تیمیان رانام بردكه این سه فرآورده بعنوان ضدسرفه وخلط آوربكارمی روند. مهمترین داروهای تولیدشده ازآویشن كنپ،برونشیكوم،تیمیان كورارنیا واسپكتون می باشد.
مصارف غذایی:آویشن درانواع غذاهاشامل غذاهای پختنی،گوشت وفرآورده های گوشتی،ادویه جات وچاشنی ها وغیره استفاده می شود.اسانس سفیدآویشن، تنتور و عصاره مایع آن بعنوان تركیبات معطردراكثرفرآورده های غذایی مهم شامل مشروبات الكلی(مثل لیكور)وغیره الكلی،دسرهای لبنیاتی منجمد،ژلاتین ها ودسرهای محتوی آردبرنج استفاده می شودبطور متوسط حداكثرمیزان استفاده ازآن كمتراز003/0%است
 
برداشت:
برداشت آویشن نقطه بحرانی درمدیریت زراعی این گیاه محسوب می شودبطور كلی بهترین زمان جمع آوری اندام رویش(برگ هاوساقه های جوان)حاوی موادموثرهنگامی است كه گیاه درمرحله گل زایی باشد.درتحقیقی دركرج زمان برداشت مناسب مرحله شروع گلدهی ذكرشده است وارتفاع مناسب برداشت 10سانتی مترازسطح خاك گزارش شده است.
برای خشك كردن محصول یك خشك كن باجریان هوای تحت فشارمناسب می باشدآویشن بایستی دردمای پایین تراز40سانتیگرادبرای كاهش اتلاف عطردرجریان تبخیرخشك شودورنگ سبزخودراحفظ كندمحصول خشك شده بایدپروسه جداكردن برگ ازساقه هاوغربال كردن رابرای حذف گردوغبارطی كند تامحصول یكنواختی تولیدشوداسانس آویشن راازاندام هوایی تازه آویشن می توان بوسیله سیستم تقطیر بخاراستخراج كرداسانس درغددكوچك روی برگهاذخیره شده است عملكردوكیفیت اسانس بسته یه ساختارژنتیكی گیاه،مرحله بلوغ گیاه،زمان برداشت،محیط وعملیات استخراج فرق می كند.
زمان برداشت:
میزان اسانس درآویشن برحسب زمان برداشت متفاوت است.هورنوك(1992)دربررسی تغییرات فصلی میزان اسانس نشان دادكه حالت تمام گل دارای حداكثراسانس است واین زمان رابرای برداشت توجیه كرد،وی بهترین عملكردوزن خشك واسانس را2نوبت برداشت، نوبت اول درحالت تمام گل دربهارونوبت دوم رااوایل پاییزبدست آورد
درمناطق مختلف زمان برداشت مناسب برای آویشن متفاوت است وی دریك منطقه بهترین زمان برداشت رااوایل مهرماه ودرمنطقه ای دیگراواخرخردادماه گزارش كردهمچنین. بیشترین مقداراسانس دراوایل گلدهی حاصل می گرددامادرتاریخ های مختلف برداشت حتی اگرگیاهان درمراحل نموی یكسان باشندنیزمیزان اسانس متفاوت است زیرامیزان اسانس نه تنها به مراحل نموگیاه بلكه به درجه حرارت،رطوبت،شدت ومیزان نور،جریان هوا وبارندگی نیزبستگی داردوی گزارش كردكه درزمان برداشت مردادوشهریورنسبت به خردادوتیرعملكرداسانس بیشتری بدست می آیدهمچنین اظهاركردكه اگرچه بادیرتربرداشت كردن وازته زدن گیاه عملكردافزایش می یابدولی میزان حساسیت گیاه به سرمای زمستانه می شودوی درسال اول رویش زمان برداشت25مردادماه راتوجیه می كند. درزمان برداشت20خردادتا17مرداداسانس بالایی حاصل شدكه غنی ازفنل بود.برداشت از23مردادتا4آبان موجب كاهش مقاومت به سرمای زمستانه وبه تاخیرافتادن گلدهی درسال بعد شد. میزان اسانس دربرگهای آویشن درتیربه حداكثر می رسدولی باتوجه به بالابودن عملكردوزن خشك درفروردین عملكرداسانس دراین ماه بالاترین میزان خودراداراست. مقدارمحصول برداشت شده درسال اول كم وازسال دوم5/1تا5/2تن درهكتارگیاه خشك بدست می آید. گزارش ازشمال ایتالیادرسالهای1986و1987نشان می دهدكه میزان تركیبات فنلی آویشن درزمان تمام گل ازسالی به سال دیگرمتفاوت است. دربررسی تغییرات فصلی اسانس وتركیبات آویشن گزارش كرده اند كه حداكثرعملكردوزن تراسانس وتیمول وقتی بدست می آیدكه گلدهی به اتمام رسیده باشددراین تحقیق مشخص شدكه حداكثرمیزان اسانس دربرگهامی باشدوساقه ازمقدارناچیزی اسانس برخورداراست. درسال انتقال نشاء(سال اول)آویشن فقط یكباربرداشت می شودوازسال دوم به بعد دریك فصل رشد2یاحتی3 برداشت امكان پذیراست ولی2باربرداشت مطمئن تراست.هر3تا4كیلوگرم وزن دریك كیلوگرم وزن خشك محصول بدست می آید.
 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :ایمیل اختیاری می باشد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :ایمیل اختیاری می باشد